Condiţii de utilizare a Portalului AVANDER

prin utilizarea paginilor Avander Utilizatorul acceptă condiţiile de utilizare următoare:

I. Interpretarea noţiunilor

Operator: Societatea comercială AvanderNet s.r.o., cu sediul în Vsetín, Dolní náměstí 1356,  CUI:  286 52 576, societatea comercială fiind înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, compartiment C, poziţia nr. 37128, Republica Cehă.  

Anunţător: persoana fizică şi/sau juridică care publică pe Portalul AVANDER informaţiile asupra unui  bun imobil destinat în special odihnei şi recreerii şi oferit de către aceasta cu titlu oneros. 

Persoană interesată:  persoana fizică şi/sau juridică care utilizează Portalul AVANDER în vederea căutării ofertelor publicate de către Anunţători pe Portal. 

Utilizator: Persoana interesată şi Anunţătorul în comun, fiecare persoană fizică utilizând Portalul fără diferenţierea scopului utilizării. 

Portalul AVANDER: pagina web www.avander.eu, eventual paginile web www.avander.ccTLD, unde ccTLD (country code Top-Level Domain) este domeniul naţional al ţării în care Operatorul exploatează versiunea localizată a Portalului Avander. 

II. Informaţii privind Portalul AVANDER şi recomandarea către Utilizatori 

 1. Operatorul Portalului AVANDER este Societatea comercială AvanderNet s.r.o., cu sediul în Vsetín, Dolní náměstí 1356,  CUI:  286 52 576, societatea comercială fiind înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, compartiment C, poziţia nr. 37128, Republica Cehă.  
 2. Portalul AVANDER este mediul de publicitate care permite Anunţătorilor să prezintă imobilele lor destinate în special aşa-numitei închirieri de vacanţă, adică odihnei şi recreerii. Toate ofertele imobiliare sunt publicate direct de către Anunţători pe Portal. Operatorul nu oferă el însuşi imobilele, doar permite Anunţătorilor să publice oferta lor pe Portalul AVANDER. 
 3. Operatorul nu intră în relaţiile legale între Anunţători şi Persoane interesate în nici un mod. Operatorul permite Anunţătorilor să publice pe portalul AVANDER informaţiile privind imobilele oferite de către aceştia, inclusiv date de contact ale Anunţătorului. Persoana interesată se adresează Anunţătorului şi comunică cu acesta pe baza contactelor introduse fără participarea Operatorului. În acest mod, părţile contractante îşi asumă răspunderea pentru conţinutul comunicării între Anunţător şi Persoană interesată, inclusiv răspundere pentru relaţiile contractuale convenite, transacţiile financiare şi orice alt tip de consecinţe. Operatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul şi îndeplinirea obligaţiilor astfel convenite. 
 4. Operatorul nu are nici o posibilitate de a verifica actualitatea şi veracitatea tuturor informaţiilor publicate de către Anunţători. Drept care Operatorul nu poartă răspundere pentru conţinutul informaţiilor publicate de către Anunţător în Portalul AVANDER.
 5. Utilizarea Internetului prezintă anumite riscuri, deci trebuie ca Utilizatorii să acorde atenţia cuvenită naturii anunţurilor şi a contractelor încheiate prin intermediul Internetului. Cu toate că Operatorul recomandă contactul direct între Anunţători şi Persoane interesate, se poate ca părţile să nu se întâlnească şi nu se întreţină niciodată. Din această cauză, Operatorul recomandă ca Utilizatorii să înainteze cu precauţie şi chibzuială la utilizarea Portalului. 
 6. Portalul AVANDER conţine, printre altele, trimiteri către alte pagini web şi resurse ale terţilor care servesc ca informaţie pentru Utilizatorii Portalului. Operatorul nu poate controla conţinutul acestor pagini şi resurse în nici un mod, deci nu poartă nici o răspundere pentru actualitatea şi conţinutul lor.

III. Reguli generale de utilizare a Portalului

 1. Portalul AVANDER serveşte (i) la publicarea, din partea Anunţătorilor, a anunţurilor imobiliare cu privire la imobile destinate în special odihnei şi recreerii şi/sau (ii) la căutarea, din partea Persoanelor interesate, a acestor imobile după parametrii aleşi. Orice utilizare incompatibilă cu cele mai sus menţionate a Portalului este considerată ca un act ilegal de către Operator. Pentru a proteja interesele Utilizatorilor şi ale Operatorului, este interzisă, ca utilizare ilicită a Portalului, în special: orice colectare automată a datelor şi informaţiilor; copierea şi stocarea informaţiilor, datelor şi figurilor în alte scopuri decât cele personale ale Utilizatorilor; transmiterea informaţiilor necerute. 
 2. Utilizatorii sunt obligaţi să protejeze parolele lor de acces. În cazul pierderii sau abuzului acestor parole de acces, Utilizatorii sunt obligaţi să informeze Operatorul fără întârziere astfel încât cel din urmă să poată lua măsurile corespunzătoare. Operatorul nu poartă însă răspundere pentru prejudicii apărute în urma pierderii sau abuzului datelor de acces. 
 3. Recenziile cu privire la diferite imobile nu pot fi publicate decât de către Utilizatori care au utilizat imobilul respectiv. Utilizatorul înţelege şi este de acord cu faptul că Operatorul este autorizat să verifice la Anunţător dacă recenzentul respectiv a utilizat imobilul. 

IV. Dispoziţii speciale privind Anunţătorii

 1. Anunţătorul este obligat să publice numai informaţiile veridice, complete şi actuale cu privire la imobilele oferite. Anunţătorul nu este autorizat să publice informaţiile care ar putea provoca, în orice mod, un prejudiciu altor persoane fizice şi/sau juridice sau ar fi în contradicţie cu legislaţia sau bunele moravuri.
 2. Anunţătorul se angajează ca la cererea Operatorului să îşi dovedească identitatea şi să prezinte actul de proprietate privind imobilul oferit pe Portalul Avander, eventual un document pe baza căruia Anunţătorul este autorizat să ofere închirierea imobilului obiectului anunţului şi să închirieze acest imobil. 
 3. Anunţătorul declară în mod expres că este autorizat să publice ofertele pe Portal. Anunţătorul declară în mod expres că dispune de toate drepturile privind introducerea datelor de bază, în special drepturile privind publicarea fotografiilor. Anunţătorul înţelege şi acceptă faptul că este responsabil pentru toate prejudiciile şi pretenţiile terţilor, inclusiv cheltuieli de judecată, suferite de către Operator prin încălcarea acestei stipulaţii.
 4. Anunţătorul se angajează să actualizeze continuu calendarul accesibilităţii imobilului, precum şi lista de preţuri închiriere. De asemenea Anunţătorul se angajează să indice datele de contact actuale şi să răspundă Persoanelor interesate într-un termen adecvat. Termenul de 7 zile este considerat adecvat pentru răspuns. Operatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura anunţul publicat fără nici o compensaţie în caz când Anunţătorul nu răspunde în mod repetat la întrebări prin e-mail sau apeluri telefonice ale Operatorului într-un termen adecvat. Operatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura imediat anunţul publicat fără nici o compensaţie în caz când Anunţătorul nu poate fi găsit şi nu răspunde la întrebări prin e-mail sau apeluri telefonice ale Operatorului, timp de 20 de zile, fără nici o avertizare prealabilă a Operatorului. 
 5. Prin publicarea anunţului pe Portalul Avander, Anunţătorul acordă Operatorului o licenţă neexclusivă pentru utilizarea informaţiilor şi datelor de bază introduse, inclusiv fotografii. Operatorul este autorizat să utilizeze aceste informaţii şi date în cadrul activităţilor lui antreprenoriale, în special pentru promovarea Portalului în format electronic, precum şi în format imprimat.
 6. Anunţătorul este de acord să nu publice nici o adresă a altor pagini web, cod HTLM sau alt cod de programare sau limbă de codificare în anunţul lui. Adresele altor pagini web, codul HTLM, codul de programare sau limba de codificare vor fi înlăturare din anunţul lui fără nici o avertizare. Anunţătorul este de acord să nu introducă adresele de e-mail în anunţul lui decât în câmpurile destinate acestui scop pentru a se feri de mesajele nesolicitate (SPAM) şi de roboţii ce colectează adresele de e-mail, înainte de explorarea Portalului Avander. Adresele de e-mail introduse în afara câmpurilor destinate introducerii acestora vor fi înlăturate din anunţul lui fără nici o avertizare. 
 7. Anunţătorul nu este îndreptăţit să solicite orice plăţi din partea Persoanelor interesate sub formă de plăţi neautorizate ca de exemplu, trimiterea banilor lichizi prin poştă, prin intermediul serviciilor Western Union/Moneygram sau în mod asemănător. 
 8. Anunţătorul ia la cunoştinţă şi acceptă că:
  1. fiecare anunţ nu poate prezenta decât un singur imobil clar identificabil care poate fi  închiriat în totalitate sau care este compus din mai multe locuinţe separate ce pot fi nchiriate la aceeaşi adresă; în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe separate ce pot fi închiriate, Anunţătorul este obligat să achiziţioneze un program corespunzător referitor la preţuri;
  2. anunţul nu poate categoric prezenta un simplu exemplu pentru imobile situate în zonă respectivă;
  3. imobilul prezentat în anunţ nu poate fi înlocuit cu un alt imobil, cu excepţia cazului în care programul referitor la preţuri permitând înlocuirea imobilelor a fost achiziţionat; în caz când Anunţătorul modifică în mod substanţial informaţiile cu privire la anunţ existent, anunţul astfel modificat prezentând un alt imobil, Operatorul are dreptul de a suprima un astfel de anunţ şi de a reţine, pe baza  hotărârii proprii, taxele achitate pentru publicarea anunţului iniţial. 
 9. Anunţurile în parte vor fi activate (publicate) în mod exclusiv după achitarea preţului abonamentului de publicitate în conformitate cu lista de preţuri valabile a Operatorului. Plata abonamentului de publicitate este posibilă prin intermediul cardurilor de debit sau de credit.
 10. Anunţătorul este de acord cu faptul că fiecare anunţ poate fi obiectul controlului din partea Operatorului. Operatorul îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea anunţului care, după părerea lui, încalcă regulile definite în prezentul articol. De asemenea Operatorul îşi rezervă dreptul de a face corecţii sau îmbunătăţiri cu privire la orice anunţ şi design-ul lui,  precum şi dispoziţia şi funcţionalitatea anunţurilor şi a Portarului pe baza deciziei lui şi fără nici o avertizare prealabilă.
 11. Operatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura anunţul deja publicat fără nici o compensaţie în caz când publicarea anunţului a provocat încălcarea regulilor definite mai sus. Operatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura anunţul deja publicat fără nici o compensaţie chiar şi în caz când orice număr de Utilizatorii Portalului Avander se plânge în mod justificat de anunţuri ce conţin informaţiile deformate asupra imobilului sau de comportamentul nepotrivit al Anunţătorului (de ex. Anunţătorul a rezervat imobilele pentru diferite Persoane interesate în acelaşi termen, Anunţătorul a publicat recenziile fictive privind imobilul lui pe Portal sau Anunţătorul realizează orice activităţi considerate neetice pe acest segment de piaţă). În caz dacă publicarea anunţului a produs un prejudiciu Operatorului, Anunţătorul este obligat să îl despăgubească pe Operator. 
 12. Operatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări în ceea ce priveşte design-ul, structura logică, dispoziţia sau funcţionalitatea Portalului. Anunţătorul se angajează să accepte acest drept a Operatorului şi să nu pretindă nici o despăgubire sau compensaţie ce decurge din aceste modificări. 

V. Limitarea responsabilităţii

 1. Utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că Operatorul nu este responsabil pentru nici un prejudiciu ce rezultă, este bazat sau provine din activităţile legate de exploatarea Portalului.
 2. Restricţia conform articolului precedent este valabilă cu excepţia cazului în care  interzicerea unei astfel de excepţii şi restricţii este prevăzută în lege. 
 3. În caz când orice Utilizator nu este mulţumit de acest Portal sau nu este de acord cu orice parte din regulile susmenţionate sau cu modelul comercial pe baza căruia Portalul funcţionează, acesta are dreptul exclusiv şi indiscutabil de a înceta utilizarea Portalului şi de a nu mai utiliza acest Portal.
 4. În toate împrejurările, limitarea valorii despăgubirilor care pot fi pretinse de Utilizatori în legătură cu exploatarea Portalului AVANDER şi serviciile aferente este stabilită de către Utilizatori şi Operator în mod următor:
  • valoarea maximă a despăgubirilor nu poate depăşi valoarea taxelor achitate de către Utilizator către Operator în ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 100 EUR. 
 5. Operatorul nu este responsabil pentru nici un prejudiciu cauzat de nefuncţionarea Portalului AVANDER sau pentru distrugerea, deterioarea sau pierderea datelor în caz dacă aceste evenimente au fot provocate de o altă persoană sau în urma apariţiei unei forţe majore.

VI. Protecţia datelor cu caracter personal

 1. Utilizatorii îşi dau acordul ca Operatorul să prelucreze şi înregistreze datele introduse de aceştia la utilizarea Portalului sau la înregistrarea personală, în special: prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare „Date cu caracter personal”). 
 2. Utilizatorii îşi dau acordul ca Operatorul să prelucreze Datele cu caracter personal, şi anume în vederea exercitării drepturilor şi a îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din relaţiile lor contractuale bazate pe acord reciproc. Utilizatorii sunt de acord ca Datele cu caracter  personal furnizate să fie prelucrate de o altă persoană desemnată de către Operator. 
 3. Utilizatorul confirmă că Datele cu caracter personal introduse sunt exacte şi complete. În acelaşi timp, Utilizatorul este informat că acordul cu prelucrarea şi înregistrarea Datelor cu caracter personal poate fi revocat de către el în orice moment, şi anume sub formă scrisă la adresa Operatorului. 
 4. Utilizatorii sunt de acord cu trimiterea la adresa electronică a Utilizatorului, introdusă în momentul înregistrării, a informaţiilor privind serviciile prestate de către Operator. Utilizatorul ia la cunoştinţă că acordul poate fi revocat de către el în scris în orice moment.  

VII. Dispoziţii finale

 1. Operatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda funcţionarea Portalului AVANDER pentru o perioadă stric necesară executării operaţiunilor de întreţinere şi modernizare a Portalului.  
 2. Eventuala nulitate a diferitelor dispoziţii ale prezentului contract sau contradicţie dintre acestea nu influenţează în nici un fel valabilitatea regulilor în întregimea lor. 
 3. Părţile contractante convin expres că orice sugestii, idei, observaţii sau amintiri transmise Operatorului nu constituie nici o pretenţie sau dreptul la recompense financiare sau asemănătoare, plătibile de către Operator către Utilizator. 
 4. Utilizatorii şi Operatorul convin expres că relaţiile lor reciproce vor respecta legislaţia Republicii Cehe. 
 5. Utilizatorii şi Operatorul sunt de acord ca litigiile lor reciproce să fie soluţionate de către instanţă de drept comun, competentă din punct de vedere material şi teritorial, în al cărei perimetru se află sediul Operatorului. 
 6. Aceste condiţii intră în vigoare începând cu 1. 9. 2011 şi sunt obligatorii pentru Utilizatorii Portalului Avander.
 7. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste reguli. Înştiinţarea cu privire la  modificarea regulilor va fi trimisă prin e-mail la adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Anunţătorul sau Persoana interesată au dreptul să refuzeze modificarea regulilor în termen de 20 de zile de la data primirii înştiinţării cu privire la această modificare. În caz contrar, textul nou al regulilor este obligatoriu pentru Anunţător sau Persoană interesată. 

Scrieţi-ne

Întrebările în limba engleză vor fi procesate cu prioritate. Vă mulțumim pentru înțelegere. ×